Wij zullen NOOIT je persoonlijke gegevens aan iemand doorverkopen.

Het Better Places netwerk hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de informatie die we verzamelen van personen die van onze services gebruik maken of anderszins communiceren met het Better Places netwerk. Dit beleid beschrijft ook de keuzes die onze websitebezoekers en klanten hebben met betrekking tot hun privacy. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Als je het niet eens bent met dit beleid, maak dan geen gebruik van onze services.

Wanneer we verwijzen naar “het Better Places netwerk”, “wij” of “ons” in deze verklaring, bedoelen we Better Places International B.V. Hieronder vallen Better PlacesBetter Places TravelFairaway en Better Tourism Academy. Better Places is een platform dat reizigers verbindt met lokale reisagenten. We bezitten en exploiteren een aantal websites en bieden gerelateerde services in verschillende landen. We verwijzen naar al deze producten, samen met onze andere services en websites als ‘Services’ in dit beleid.

Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voor zover dit passend is, kunnen gebruikers worden gevraagd om gegevens inzake hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adres, postcode, land, geslacht, paspoort gegevens, geboortedatum, nationaliteit, dieetwensen/allergieën en reis- en annuleringverzekering te verstrekken.

Wet- en regelgeving omtrent privacy

Als het Better Places netwerk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Het Better Places netwerk houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, onze gebruikers hierop wijzen en deze respecteren.

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer deze aan ons verstrekt worden en wanneer er van onze Services gebruikt wordt gemaakt. Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken, hangt gedeeltelijk af van de Services die gebruikt worden, hoe ze gebruikt worden en van alle voorkeuren die aan ons zijn meegedeeld. Hieronder staan de specifieke doeleinden waarvoor we de informatie gebruiken die we verzamelen.

Verwerking van persoonsgegevens van Potentiële klanten

Persoonsgegevens van Potentiële klanten worden door het Better Places netwerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de Services;
 • Monitoren van de communicatie over de Services;
 • Het uitvoering geven aan Services;
 • Voor onderzoek en ontwikkeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeenkomen van een Service;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Better Places netwerk de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Persoonsgegevens worden door het Better Places netwerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de communicatie en daarna voor statistische doeleinden voor maximaal 2 jaar (na laatste communicatie).

Daarnaast maakt Better Places gebruik van Email tracking, dit doen wij voor een gerechtvaardigd belang.

 1. Door email tracking kunnen wij onze Potentiële klanten een status toekennen wanneer er langdurig geen contact is geweest. Obv deze data kunnen wij deze Potentiële klanten automatisch verwijderen na bovengenoemde looptijd. 
 2. Mochten wij in een e-mail per ongeluk verkeerde informatie hebben gestuurd of informatie naar de verkeerde persoon hebben verstuurd, dan kan e-mail tracking helpen om een datalek te identificeren. Als dat het geval is, kan er op basis van die informatie melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door het Better Places netwerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de Services;
 • Monitoren van de communicatie over de Services;
 • Het uitvoering geven aan Services;
 • Het inventariseren van tevredenheid naar aanleiding van de uitgevoerde Services door het Better Places netwerk;
 • Het opvragen van recensies;
 • Voor onderzoek en ontwikkeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen boekingsopdracht (Services);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Better Places netwerk de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Postcode;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Paspoort gegevens;
 • Nationaliteit;
 • Dieetwensen/allergieën;
 • Reis- en annuleringverzekering

Persoonsgegevens worden door het Better Places netwerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en in de financiële administratie voor 10 jaar.

Daarnaast maakt Better Places gebruik van Email tracking, dit doen wij voor een gerechtvaardigd belang.

 1. Door email tracking kunnen wij onze klanten een status toekennen wanneer er langdurig geen contact is geweest. Obv deze data kunnen wij deze klanten automatisch verwijderen na bovengenoemde looptijd. 
 2. Mochten wij in een e-mail per ongeluk verkeerde informatie hebben gestuurd of informatie naar de verkeerde persoon hebben verstuurd, dan kan e-mail tracking helpen om een datalek te identificeren. Als dat het geval is, kan er op basis van die informatie melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van Thuisblijvers

Persoonsgegevens van thuisblijvers worden door het Better Places netwerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • In geval van een calamiteit.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Belang van de betrokkene.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Better Places de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer.

De verstrekker van de persoonsgegevens van de thuisblijver is verantwoordelijk voor het behalen van toestemming, en brengt de thuisblijver op de hoogte van het feit dat het Better Places netwerk deze gegevens in het bezit heeft.

Persoonsgegevens worden door het Better Places netwerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de klant op reis is;
 •  Tot 10 jaar in de administratie;
 • De bewaartermijn voor thuisblijvers is gelijk getrokken aan die van de reizende klant vanwege de koppeling aan het dossier.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door het Better Places netwerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Het aanbieden van acties en promoties;
 • Het personaliseren van Services.

Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor jou relevant is.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
 • Opt-in bij boeking of aanvraag;
 • Online acties (o.a. via Facebook).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Better Places netwerk de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Persoonsgegevens worden door het Better Places netwerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is;
 • Nieuwsbrief abonnees hebben ten alle tijde de mogelijkheid hun inschrijving aan te passen/verwijderen d.m.v. de daarvoor aangemerkte links in elke mailing.

Nieuwsbrief abonnees ingeschreven vóór 25 mei 2018 hebben wij niet benaderd voor expliciete toestemming omdat:

 • Wij nooit mailbestanden hebben gekocht;
 • Wij nooit zonder aanleiding een abonnee hebben toegevoegd aan de mailinglijst;
 • Wij van een groot deel van onze abonnees in het bezit zijn van hun toestemming;
 • Wij in elke mailing de mogelijkheid geven op uitschrijven;
 • Wij regelmatig ons mailing bestand opschonen.

Verwerking van persoonsgegevens van Prospect, Stakeholder en/of Geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door het Better Places netwerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking over mogelijke samenwerking in de vorm van gerichte contactmails.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming (bv. op een beurs), afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn of e-mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Better Places netwerk de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Land.

Persoonsgegevens worden door het Better Places netwerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde, met een maximum van 10 jaar (na het laatste contact).

Hoofdkantoor Better Places & lokale agenten

Het hoofdkantoor van het Better Places netwerk heeft toegang tot alle mailcontact tussen de klant en de lokale agent om de kwaliteit van het proces te waarborgen, facturen op te maken, vanwege trainingsdoeleinden en om klachten af te kunnen handelen.

Persoonsgegevens kinderen onder de 16

Wanneer een aanvraag/boeking wordt gedaan door een minderjarige (<16), zullen wij altijd om schriftelijke toestemming vragen van de ouder/verzorger voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wanneer er minderjarige medereizigers in een boeking zijn toegevoegd zullen wij naar beste weten achterhalen of de hoofdboeker de ouder/verzorger is, die daarmee toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die aan het Better Places netwerk worden verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoering geven van een opdracht/contract – DMC’s (LET OP: buiten EU), Travefy;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie – Riksja Travel, Exact;

De volgende derde partijen zijn noodzakelijk voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, maar hebben in principe geen directe toegang tot de persoonsgegevens, maar wij maken wel gebruik van hun diensten voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Met deze derde partijen maken wij uiteraard heldere contractuele afspraken (verwerkingsovereenkomst) om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Een deel van deze derde partijen maakt gebruik van Cookies voor het verzamelen van persoonsgegevens. Bekijk je huidige cookie instellingen of pas deze hier aan. Sommige van de derde partijen waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben zijn gevestigd in landen die mogelijk geen gelijkwaardige privacy- en gegevensbeschermingswetgeving hebben als Nederland heeft. Omdat gegevensoverdracht noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract tussen de klant en de organisatie, alsmede voor precontractuele stappen die op verzoek van de klant worden genomen, is het Better Places netwerk uitgezonderd van het algemene verbod op doorgave van persoonsgegevens buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij zullen de verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien ons hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens het Better Places netwerk van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf, of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer wij je persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken, mits deze gegevens niet langer vereist zijn op grond van de (o.a. belasting) wet.  Dit heeft geen invloed op een verwerking die al heeft plaatsgevonden. Voor het inzien, aanpassen, verwijderen en bezwaar maken op de verwerking van je persoonsgegevens kan je een mailtje sturen naar het Better Places netwerk via de contactgegevens onder aan deze pagina. Geeft hierbij expliciet aan om welke gegevens het gaat.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je om direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Better Places
Pompoenweg 9
2321 DK Leiden
Tel: 071-5162025
E-mail: [email protected]

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de Privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: 11-10-2023

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kan je je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Het Better places netwerk en onze externe partners, zoals onze advertentie- en analysepartners, gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën (zoals webbakens, apparaat-ID’s en pixels) om functionaliteit te bieden en om u te herkennen bij verschillende Services en apparaten. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Indien je dit wenst kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. De cookies die wij plaatsen zijn afkomstig van het Better Places netwerk en o.a. de volgende derde partijen; Google, Hotjar, Facebook, Microsoft Ads, GetSiteControlZohoInvolve.me & Trustpilot

Bekijk je huidige cookie instellingen of pas deze aan

Je toestemming geldt voor de volgende gebieden: betterplaces.nl